Aniceto Moniz

Oan husi Sr. Raimundo Hendriques Noronha Loi no Sra. Olinda Gastao, Moris iha Fatuloro iha loron 03 Maiu 1994, Husi Aldeia Fatuloro Suco Taroman Postu Administrativu Fatululik Municipiu Covalima.

Hahu nia estudu iha tinan 2001 iha Escola Primaria Fatuloro  to’o remata iha 2006, kontinua estudu iha tinan 2007 iha Escola Pre-Secundaria Fatululik remata iha 2009, no iha tinan 2010 kontinua estudu iha Escola Sekundaria Publiku No 1 Suai Seran Kotec remata iha 2012, depois kontinua Ensinu Superior iha tinan 2013 iha Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL), iha Fakuldade de Filosofia Ciencias Humanas, Departamentu Filosofia, agora dadaun hakerek hela Monografia.

Hau komesa involve iha organizasaun Klibur Estudante Fatululic  (KESFAT)  iha tinan 2012 bainhita sei tur iha kadeira Sekundaria. Kontinua Estudu iha Universidade hau mos aktivu bainhira enkontru KESFAT nian ne’ebe atu realiza, mesmu sai hanesan membru maibe hau mos involve tamba ho intensaun atu presija aprende liu-liu ba iha Organizasaun KESFAT refere, no mos iha parte seluk hau mos involve an iha Assosiasaun Estudante no Joventude Fatuloro Holbac (ASEJOFAH) ne’ebé sai hanesan Divisaun Logistik ba iha Estrutura periodu 2015-2018, no mos sai hanesan Divisaun Relasaun Publiku ba iha komisaun ne’ebe mak forma bale ba iha 2018-2019  ba iha Organizasaun ASEJOFAH nia.

Ho hau nia edukasaun no esperensia ne`ebe mak hau elabora iha leten.

Ne`e mak hau forsa no hau Kbi`it, atu Hamutuk ho ita atu lori KESFAT sai buras liu tan.


Print   Email

Asesu Membru

Tuir Ami iha Facebook

Ajenda

Sorry, we currently have no events.
View All Events