Orlando da Cruz eleitu ba Kordenador KESFAT 2019-2021

 

Dili, 18 Novembru 2018 – Iha Fundasaun HAK ohin Klibur Estudante Fatululic (KESFAT) halibur hamutuk realiza eleisaun estrutura periodu 2019 – 2021.

Tuir estatutu organizasaun KESFAT kada tinan rua re-estrutura ninia estrutura ho objetivu atu fo oportundiade ba membru seluk hodi lidera diresaun exekutivu organizasaun KESFAT.

Konkorente nain lima mak kompete iha eleisaun periodu 2019-2021 ida ne’e, kompostu ba pozisaun: kordenador, vice kordenador, sekretaria rua no tezoureira.

Antes hahu eleisaun konselleru KESFAT sira hato’o lia fuan badak hodi enkoraja konkorente sira hodi tuir eleisaun ho hakmatek no simu rezultadu eleisaun ho profesional.

Potensial kandidatura nain lima ne’ebé kompete iha eleisaun periodu ida ne’e antes eleisaun dada numeru sorteiu no halo diskurusu badak oinsa sira nia prontidaun no komitmentu atu lidera KESFAT iha tinan rua nia laran.

Lista kandidatura ho numeru sorteiu:

  1. Juliana de Jesus
  2. Aniceto Moniz
  3. Merita de Jesus
  4. Orlando da Cruz
  5. Vito Charles dos Santos

Membru KESFAT sira ne’ebé partisipa iha realizasaun eleisaun ne’e hamutuk nain ne’en nulu resin ualu (68) no nain 4 la tuir eleisaun tamba husik hela fatin tamba moras no iha atividade urgente seluk ne’ebé tenke halao, nune’e eleitor nain ne’en nulu resin ha’at (64) ne’ebé exerse sira nia direitu hodi hili estrutura foun, tuir estatutu KESFAT mais votadu sei sai hanesan kordenador, pozisaun daruak sei sai hanesan vice kordenador, datolu no daha’at sei sai sekretaria no ikus sai tezoreira.

Eleisaun ramata ho diak no antes konta membru sira han meudia, hahan ne’ebé simples ho folin dollar ida mais bele hamaluk membru KESFAT hotu ninia kabun, hafoin han hotu membru sira asiste kontagem votu.

Iha minutu sira primeiru konkorente membru nain rua Orlando no Aniceto komesa hatudu ona sira nia superioridade iha numeru votu.

Ikus ramata kontagem ho hetan primeiru ulugar mak membru Orlando da Cruz ho votu 29, nune’e konfirmadu demokratikamente kordenador period 2019-2021 mak “Orlando da Cruz”, fatin daruak ho votu 20 mak Aniceto Moniz sai hanesan vice kordenador, datolu ho votu 7 mak Juliana de Jesus no daha’t ho votu 5 ba Vito Charles no ikus ho votu 3 ba Merita de Jesus (ne’ebé mak husik hela fatin antes eleisaun no labele partisipa tamba moras).

Hafoin anunsiu rezultadu, konselleru KESFAT sira hahu hato’o parabens ba estrutura foun hodi enkoraja servisu diak ba tinan rua nia laran.

Parabens Estrutura KESFAT 2019-2021

Ramata.

Estrutura KESFAT 2019 - 2021

    

Konselleru KESFAT

 


Print   Email

Asesu Membru

Tuir Ami iha Facebook

Ajenda

Sorry, we currently have no events.
View All Events